سویچینگ و مسیریابی 

پروتکل ip

این پروتکل internet protocol درلایه network  قرار دارد و برای مسیریابی داده ها توسط روتر استفاده می شود.

خواندن بیشتر